VYTVÁŘENÍ A ZAKLÁDÁNÍ FONDŮ

V souladu s požadavky klienta a na základě našich dlouholetých zkušeností vytváříme a zakládáme fondy kvalifikovaných investorů a investiční společnosti na míru. Navrhujeme optimální strukturu pro fungování fondu nebo investiční společnosti. Pomůžeme vám připravit podklady pro založení fondu (společnosti ve formě, kterou si zvolíte).

Provedeme vás licenčním řízením před Českou národní bankou a následně poskytneme asistenci při vzniku fondu. Poté vám pomůžeme nastavit jeho fungování.

SLUŽBY PŘI ZAKLÁDÁNÍ FONDU / INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

 • Založení společnosti

 • Zajištění vztahu s třetími osobami (zejména s depozitářem a auditorem)

 • Získání povolení k činnosti fondu / investiční společnosti

 • Zápis společnosti do obchodního nebo jiného rejstříku

Konkrétní rozsah činností lze upravit dle dohody s klientem.

ADMINISTRACE FONDŮ

Administrujeme fondy kvalifikovaných investorů a poskytujeme obdobné služby také investičním společnostem.

Za klienta převezmeme činnosti spojené s fungováním fondu, ke kterým nemá dostatečné technické a personální vybavení nebo se jimi jednoduše nechce zabývat. Jsme schopni zajistit většinu činností, které je fond povinen vykonávat nad rámec povinností obvyklých v klasické obchodní společnosti.

SLUŽBY ADMINISTRACE POSKYTOVANÉ FONDŮM

 • Vedení účetnictví

 • Plnění povinností vztahujících se k daním a jiným poplatkům

 • Poskytování právních služeb

 • Compliance / AML

 • Vnitřní audit

 • Komunikace s investory (včetně vyřizování reklamací investorů)

 • Oceňování majetku a dluhů fondu

 • Stanovení hodnoty fondového kapitálu (NAV) a výpočet hodnoty cenného papíru vydaného fondem (NAV per share)

 • Vedení seznamu vlastníků cenných papírů, úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem

 • Zajištění veškerých transakcí spojených s cennými papíry vydanými fondem (vydávání/odkupování, rozdělování a vyplácení výnosů)

 • Vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy fondu, sdělení klíčových informací

 • Reporting investorům

 • Reporting České národní bance

 • Výkon dalších činností souvisejících s hospodařením s hodnotami v majetku fondu (správa jednotlivých majetkových hodnot)

 • Komunikace s depozitářem

 • Nabízení cenných papírů vydaných fondem (více v sekci Distribuce)

Konkrétní rozsah činností lze upravit dle dohody s klientem.